Ahad, 27 Januari 2013

UMNO PUNCA KEHILANGAN TANAH REZAB MELAYU

Umno memomokkan kehilangan tanah rizab melayu padahal umnolah PUNCA melayu hilang tanah! puii!!


JAWAPAN BAGI SOALAN PARLIMEN


SOALAN BUKAN LISAN NO. 348 PADA JANUARI - APRIL 2011 DI DEWAN RAKYAT


Tuan Mohd Yusmadi bin Mohd Yusoff [ Balik Pulau ] minta MENTERI SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR menyatakan jumlah keluasan tanah di bawah kategori general alienation dan juga di bawah Tanah Rizab Melayu mengikut negeri. 

JAWAPAN: 
Tuan Yang Dipertua,
Untuk makluman Ahli Yang Berhormat, pihak Kementerian menandaikan jumlah keluasan tanah di bawah kategori general alienation sebagai jumlah keluasan tanah Kerajaan Negeri yang telah diberimilik mengikut seksyen 43 Kanun Tanah Negara, iaitu termasuklah kepada Kerajaan Persekutuan, agensi-agensi atau bandan-badan kerajaan dan bukan kerajaan, syarikat serta juga orang perseorangan.
Berdasarkan maklumat yang dikemukakan oelh pihak Pentadbiran Tanah Negeri-negeri Semenanjung Malaysia kepada Kemeterian ini, maklumat jumlah keluasan tanah yang telah diberimilik dan jumlah keluasan Tanah Rizab Melayu mengikut negeri adalah seperti di LAMPIRAN A
Sekian, terima kasih.
LAMPIRAN A
Statistik Keluasan Keseluruhan Tanah Rizab Melayu Mengikut Negeri-Negeri (Hektar)                      sehingga 31 Disember 2010
NEGERI
Jumlah
Keluasan
Tanah1
(Hektar)
Keluasan
Tanah
Berimilik2
(Hektar)
Keluasan Tanah
Rizab Melayu2
(Hektar)
PERLIS
79,546.56
T.M
37,348.53
KEDAH
942,898.78
T.M
T.M
KUALA LUMPUR
24,356.28
T.M
T.M
N. SEMBILAN
664,615.38
695,943.42
12,468.22
JOHOR
1,899,271.12
T.M
T.M
PAHANG
3,597,991.90
43,579.90
432,633.74
TERENGGANU
1,296,064.70
T.M
T.M
KELANTAN
1,493,765.10
195,842.66
1,308,686.97
PERAK
2,101,376.50
179,822.64
143,465.36
SELANGOR
793,554.65
100,280.62
141,190.74
PULAU PINANG
255,509.84
T.M
Tiada Tanah Rizab  Melayu
MELAKA
165,052.63
T.M
Tiada Tanah Rizab  Melayu
JUMLAH
13,314,003.44
2,025,976.81
Nota:
T.M.- Tiada maklumat.
1 - Maklumat daripada Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia.
2 - Maklumat daripada Pejabat-pejabat Tanah dan Galian Negeri-negeri pada 25 Februari 2011.

SUMBER
PAKDOE ALLAN

0 comments:

Next Previous Home
hostgator coupon code